Masz pytanie? 

Chętnie odpowiemy.

Zadzwoń

+48 517-920-843

Regulamin Programu Lojalnościowego

517-920-843

Numer telefonu do Biura Podróży Gaja.
logo Biuro Podróży Gaja

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla placówek oświatowych - Klientów Biura Podróży „Gaja”.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Biuro Podróży „Gaja” z siedzibą w Kruszewie, ul. Szkolna 26, 64-850 Kruszewo.

3. Program Lojalnościowy obejmuje placówki oświatowe korzystające z oferty turystycznej Biura Podróży „Gaja”. 

 

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. Aktywizacja klientów „Biura Podróży „Gaja”.

2. Wspieranie palcówek oświatowych.

3. Zwiększenie sprzedaży imprez turystycznych .

4. Budowanie marki i wizerunku firmy.

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być wyłącznie placówka oświatowa.

2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest wykupienie imprezy turystycznej w Biurze Podróży „Gaja” .

 

 

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy wykupić imprezę turystyczną w Biurze Podróży „Gaja”.

2. Każda szkoła korzystająca z oferty turystycznej Biura Podróży „Gaja” zostaje automatycznie włączona do Programu Lojalnościowego.

3. Za jeden dzień wycieczkowy jednego ucznia placówka oświatowa otrzymuje 1 punkt .

4. Punkty nie są przyznawane za opiekunów biorących udział w wycieczce i za uczestników, którzy nieodpłatnie uczestniczą w wycieczce, realizując Program Lojalnościowy

5. Na początku roku szkolnego placówka oświatowa otrzymuje zaświadczenie z Biura Podróży o ilości zebranych punktów w poprzednich latach szkolnych.

5. Punkty mogą zostać wymienione na nagrody na pisemny wniosek dyrekcji placówki oświatowej. 

6. W danym roku szkolnym można wykorzystać wyłącznie punkty zdobyte w latach poprzedzających ten rok szkolny.

7. Zdobyte punkty podlegają przedawnieniu po pięciu latach od zakończenia roku szkolnego, w którym zostały przyznane.

8. Przyznane punkty mogą być wymienione na:

a) nieodpłatne uczestnictwo uczniów w wycieczce szkolnej organizowanej przez Biuro Podróży „Gaja”;

b) sfinansowanie nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez szkołę;

c) zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby szkoły;

d) inne wydatki, w uzgodnieniu dyrektora szkoły z właścicielem Biura Podróży „Gaja”.

9. Zasady wymiany punktów na nagrody:

 

a) nieodpłatne uczestnictwo jednego ucznia w wycieczce jednodniowej - 100 pkt 

 

b) nieodpłatne uczestnictwo jednego ucznia w wycieczce wielodniowej - 150 pkt za każdy dzień wycieczkowy

 

c) zakup nagród, wyposażenia lub sprzętu - ilość punktów ustalana indywidualnie w porozumieniu z dyrektorem szkoły

 

 

 

V. REKLAMACJE

 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnicy powinni informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację. stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: biuro@gajatour.pl lub telefonicznie: +48 517-920-843 .

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.